บทความวิจัย ร. (2018). รูปแบบการจัดพิมพ์บทความวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 10(19, January-June), 191. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/10509