เองสมบุญ ณ., ธนธรวงศ์ พ., & นิมมานนท์ ว. (2018). การศึกษาเปรียบเทียบตำแหน่งของศีรษะ และต้นแขนขณะทำงานของนิสิตทันตแพทย์ที่ใช้และไม่ใช้อุปกรณ์การยศาสตร์เพื่อฝึกงานทางทันตกรรม. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 10(19, January-June), 31–49. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/10490