(1)
เชาวนลิขิต อ.; มิ่งเมือง อ.; กิจบรรลือวิทย์ ธ.; ชลดำรงกุล น. ผลกระทบของกระบวนการแปรรูปต่อคุณภาพน้ำมังคุดแบบเข้มข้น (EFFECT OF PROCESSING METHOD ON QUALITY OF MANGOSTEEN JUICE CONCENTRATE). - 2010, 2, 99-107.