(1)
ชูโชติสกุลเลิศ อ.; จันทรศิริ จ. การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรกลเรียงขาทองแดง ในกระบวนการผลิตไดโอด (OPTIMIZING MECHANICAL SORT COPPER LEGS DIODES IN THE MANUFACTURING PROCESS). - 2010, 2, 89-98.