(1)
ชายเกตุ ส.; วงษ์ไทย ศ.; เชาวนลิขิต อ.; พาชีครีพาพล อ.; การะเวก ช.; สุริยะศิริบุตร ส. การบริโภคน้ำพริกของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร (CHILLI PASTE CONSUMPTION AMONG CONSUMERS IN BANGKOK METROPOLITAN). - 2010, 2, 64-79.