(1)
สถิตย์พนาวงศ์ เ.; หามนตรี เ. การศึกษาและพัฒนาสมบัติของดินกระดาษเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา (STUDY AND DEVELOPMENT PROPERTIES OF PAPERCLAY USE FOR POTTERY). - 2010, 2, 38-45.