(1)
นิรันตรัตน์ ช. นอนกรนการหายใจติดขัดขณะหลับ (SNORING SLEEP-BREATHING DISORDERS). - 2010, 2, 1-13.