(1)
เหลืองพุฒิกุลชัย จ.; แก่นเพิ่ม จ.; สรรพกิจจำนง ก. การพัฒนาเลิร์นนิง ออปเจ็กต์ เรื่อง ระบบสุริยะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (DEVELOPMENT OF LEARNING OBJECT ON SOLAR SYSTEM FOR PRATHOMSUKSA 4 STUDENTS). - 2010, 1, 70-77.