(1)
ศรีหล่มสัก ส.; กมลอินทร์ อ.; เพริศแก้ว ธ.; ภูมลี ก. ปริมาณวิเคราะห์โดยเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชั่น (QUANTITATIVE ANALYSIS BY X-RAY DIFFRACTION). - 2010, 1, 111-124.