(1)
บัวแก้ว ก.; ทองประสิทธิ์ ช.; เหสกุล พ. การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก. - 2010, 1, 60-69.