(1)
น้อยบางยาง ช. การตรวจจับด้วยปรากฏการณ์ฮอลล์ (HALL EFFECT SENSORS). - 2010, 1, 15-29.