(1)
อุดมเพทายกุล ม. การป้องกันอันตรายจากแสงแดด (PHOTO PROTECTION). - 2010, 1, 6-14.