(1)
ขาวหิต เ.; จันทร์แก้ว เ. วงจรสืบพันธุ์ของหอยตลับ (Meretrix Casta, Chemnitz, 1782) บริเวณชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ย: โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี. - 2017, 8, 38-54.