(1)
สหัสเนตร ว.; วิมลจิตต์ ส. ผลของน้ำยาล้างคลองรากฟันต่อความแข็งแรงของพันธะของเรซินซีลเลอร์ (EFFECT OF ROOT CANAL IRRIGATING SOLUTION ON BOND STRENGTH OF RESIN SEALER). - 2009, 1, 100-108.