(1)
อุษณาวรงค์ ส.; มองเพ็ชร ส. ปริมาณสังกะสีในผักกาดดองกระป๋องและปัจจัยที่มีผลต่อการละลายของสังกะสีในกระป๋อง (ZINC QUANTITY IN PICKLED MUSTARD GREEN AND FACTORS AFFECTING ZINC DISSOLVING FROM CAN). - 2009, 1, 76-82.