(1)
สุขสดใส ห.; ลงยันต์ ศ.; รักประทานพร ส.; สิทธิกรกุล ว.; ชัยวิสุทธางกูร ป.; สิทธิกรกุล ไ. การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อ Aeromonas Caviae (PRODUCTION OF MONOCLONAL ANTIBODIES SPECIFIC TO AEROMONAS CAVIAE). - 2009, 1, 66-75.