(1)
เลี้ยงพานิชย์ ศ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับการบริหารโครงการในปัจจุบัน (COMPUTER TECHNOLOGY AND PROJECT MANAGEMENT). - 2009, 1, 54-65.