(1)
ตันติสถิระพงษ์ ส.; เสนะวงศ์ ว. วิธีการตรวจสอบความง่วงจากคลื่นไฟฟ้าสมอง (MONITORING DROWSINESS BASED ON ELECTROENCEPHALOGRAM ANALYSIS). - 2012, 2, 136-141.