(1)
เชาวนลิขิต อ. การสกัดและวิธีการวิเคราะห์แอนโทไซยานิน (EXTRACTION AND ANALYSIS OF ANTHOCYANIN). - 2011, 3, 26-36.