(1)
ศรประเสริฐ ร.; หัมพานนท์ อ.; ดำหมาน น.; ตาลทรัพย์ จ.; เจ๊ะเต็ง ฮ.; อรุณศรีมรกต ส.; จงอนุรักษ์ ท.; สิริภทโท พ.; ขนฺติธมฺโม พ. ความหนาแน่นและการกระจายพันธุ์ไผ่ในบริเวณอนุรักษ์สัตว์ป่า วัดไกลกังวล (เขาสารพัดดีศรีเจริญธรรม) อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท (DENSITY AND DISTRIBUTION OF BAMBOO IN THE WILDLIFE CONSERVATION AREA OF WAT KLAI KANG WON (KHAO SARAPUDDEE SRI CHAROENTHUM), HUNKA DISTRICT, CHAI NAT PROVINCE). - 2022, 14, 131-143.