(1)
ศรียาภัย พ.; สร้อยอัมพรกุล ร.; คงสาคร น.; ทวีโชติภัทร์ ม.; สุขุมศิริชาติ ว.; บุษราคัมตระกูล ภ. ระดับของนิวโรโทรฟิกแฟคเตอร์จากสมองในซีรั่มกับระดับไขมันในซีรั่มและการรู้คิดของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์คนไทย (SERUM BRAIN-DERIVED NEUROTROPHIC FACTOR, SERUM LIPIDS AND COGNITION IN THAI PATIENTS WITH ALZHEIMER DISEASE). - 2020, 12, 62-75.