(1)
สายหยุดทอง ช.; แย้มสาย ณ. การจัดทำแผนที่ผู้ใช้น้ำด้วยสมาร์ทโฟน (WATER-USER MAPPING BY SMARTPHONE). - 2019, 11, 35-41.