[1]
เชาวนลิขิต อ., มิ่งเมือง อ., กิจบรรลือวิทย์ ธ. and ชลดำรงกุล น. 2010. ผลกระทบของกระบวนการแปรรูปต่อคุณภาพน้ำมังคุดแบบเข้มข้น (EFFECT OF PROCESSING METHOD ON QUALITY OF MANGOSTEEN JUICE CONCENTRATE). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). 2, 3 (Jun. 2010), 99–107.