[1]
ศรีหล่มสัก ส., กมลอินทร์ อ., เพริศแก้ว ธ. and ภูมลี ก. 2010. ปริมาณวิเคราะห์โดยเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชั่น (QUANTITATIVE ANALYSIS BY X-RAY DIFFRACTION). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). 1, 2 (Feb. 2010), 111–124.