[1]
ตระการพฤกษ์ ว. and สุกแก้ว ช. 2010. NANOSIZE NiO/MgO/ZrO2 COMPOSITES PREPARED BY CITRIC ACID/ETHYLENE GLYCOL METHOD. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 1, 2, July-December (Feb. 2010), 102–110.