[1]
น้อยบางยาง ช. 2010. การตรวจจับด้วยปรากฏการณ์ฮอลล์ (HALL EFFECT SENSORS). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). 1, 2 (Feb. 2010), 15–29.