[1]
อุดมเพทายกุล ม. 2010. การป้องกันอันตรายจากแสงแดด (PHOTO PROTECTION). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). 1, 2 (Feb. 2010), 6–14.