[1]
เลี้ยงพานิชย์ ศ. 2009. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับการบริหารโครงการในปัจจุบัน (COMPUTER TECHNOLOGY AND PROJECT MANAGEMENT). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). 1, 1 (May 2009), 54–65.