[1]
ตั้งเจริญ ว. 2009. การจัดการวัฒนธรรมและทัศนศิลป์. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). 1, 1 (May 2009), 1–6.