[1]
ตันติสถิระพงษ์ ส. and เสนะวงศ์ ว. 2012. วิธีการตรวจสอบความง่วงจากคลื่นไฟฟ้าสมอง (MONITORING DROWSINESS BASED ON ELECTROENCEPHALOGRAM ANALYSIS). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2, supplement 1, January (Oct. 2012), 136–141.