[1]
ศรประเสริฐ ร., หัมพานนท์ อ., ดำหมาน น., ตาลทรัพย์ จ., เจ๊ะเต็ง ฮ., อรุณศรีมรกต ส., จงอนุรักษ์ ท., สิริภทโท พ. and ขนฺติธมฺโม พ. 2022. ความหนาแน่นและการกระจายพันธุ์ไผ่ในบริเวณอนุรักษ์สัตว์ป่า วัดไกลกังวล (เขาสารพัดดีศรีเจริญธรรม) อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท (DENSITY AND DISTRIBUTION OF BAMBOO IN THE WILDLIFE CONSERVATION AREA OF WAT KLAI KANG WON (KHAO SARAPUDDEE SRI CHAROENTHUM), HUNKA DISTRICT, CHAI NAT PROVINCE). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 14, 27, January-June (Jun. 2022), 131–143.