[1]
เลียวกิตติกุล ด., ชัยวิรัตนะ ว., หาญพานิชเจริญ ม. and อารมย์ดี ฉ. 2011. การตั้งตำรับครีมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากบัวบก (FORMULATION OF CREAM CONTAINING EXTRACT FROM CENTELLA ASIATICA). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). 2, 4 (Apr. 2011), 39–53.