[1]
สายหยุดทอง ช. and แย้มสาย ณ. 2019. การจัดทำแผนที่ผู้ใช้น้ำด้วยสมาร์ทโฟน (WATER-USER MAPPING BY SMARTPHONE). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 11, 22, July-December (Dec. 2019), 35–41.