[1]
สายหยุดทอง ช. and แย้มสาย ณ. 2019. การจัดทำแผนที่ผู้ใช้น้ำด้วยสมาร์ทโฟน (WATER-USER MAPPING BY SMARTPHONE). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). 11, 22 (Dec. 2019), 35–41.