[1]
บทความวิจัย ใ. 2018. ใบนำส่งบทความวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 10, 20, July-December (Dec. 2018), 170.