ศิวาบุตรี สิรัมชญา. “แรงจูงใจ การรับรู้ การคาดหวัง และพฤติกรรมการชมคอนเสริ์ตต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร”. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot Business Journal 5, no. 1 (September 26, 2014): 25–42. Accessed June 23, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/4639.