หมื่นศรี จุรีพร. “ความคาดหวัง การรับรู้คุณภาพการบริการและพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าบัตรเครดิต ในกรุงเทพมหานคร”. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot Business Journal 3, no. 2 (November 18, 2013): 125–140. Accessed June 23, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/3777.