อุ้มสิน ณัฐพล. “ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสุขภัณฑ์วิเทรียสไชน่าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร”. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot Business Journal 3, no. 2 (November 18, 2013): 112–124. Accessed May 19, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/3776.