Turatunmanon, Pattamon, and Kangwan Yodwisitsak. “ปัจจัยธุรกิจ คุณลักษณะของผู้ประกอบการ และการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ที่นำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน์”. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot Business Journal 13, no. 1 (February 27, 2022): 16–31. Accessed June 23, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/13976.