Loykulnanta, Sirinuch Loykulnanta, and Sunisa Khongkeaw. “อิทธิพลของปัจจัยแรงกดดัน 5 ประการที่ส่งผลต่อความสามารถ ในการแข่งขันของสถาบันสอนภาษาต่างประเทศในภาคใต้”. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot Business Journal 12, no. 1 (September 30, 2021): 38–56. Accessed July 17, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/13953.