ศิวาบุตรี ส. “แรงจูงใจ การรับรู้ การคาดหวัง และพฤติกรรมการชมคอนเสริ์ตต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร”. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot Business Journal, vol. 5, no. 1, Sept. 2014, pp. 25-42, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/4639.