หมื่นศรี จ. “ความคาดหวัง การรับรู้คุณภาพการบริการและพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าบัตรเครดิต ในกรุงเทพมหานคร”. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot Business Journal, vol. 3, no. 2, Nov. 2013, pp. 125-40, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/3777.