อุ้มสิน ณ. “ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสุขภัณฑ์วิเทรียสไชน่าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร”. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot Business Journal, vol. 3, no. 2, Nov. 2013, pp. 112-24, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/3776.