Turatunmanon, P., and K. Yodwisitsak. “ปัจจัยธุรกิจ คุณลักษณะของผู้ประกอบการ และการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ที่นำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจเบเกอรี่บนออนไลน์”. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot Business Journal, vol. 13, no. 1, Feb. 2022, pp. 16-31, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/13976.