ศิวาบุตรี ส. (2014) “แรงจูงใจ การรับรู้ การคาดหวัง และพฤติกรรมการชมคอนเสริ์ตต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร”, วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot Business Journal, 5(1), pp. 25–42. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/4639 (Accessed: 23 June 2024).