หมื่นศรี จ. (2013) “ความคาดหวัง การรับรู้คุณภาพการบริการและพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าบัตรเครดิต ในกรุงเทพมหานคร”, วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot Business Journal, 3(2), pp. 125–140. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/3777 (Accessed: 23 June 2024).