อุ้มสิน ณ. (2013) “ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสุขภัณฑ์วิเทรียสไชน่าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร”, วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot Business Journal, 3(2), pp. 112–124. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/3776 (Accessed: 19 May 2024).