ศิวาบุตรี สิรัมชญา. 2014. “แรงจูงใจ การรับรู้ การคาดหวัง และพฤติกรรมการชมคอนเสริ์ตต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร”. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot Business Journal 5 (1):25-42. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/4639.