หมื่นศรี จุรีพร. 2013. “ความคาดหวัง การรับรู้คุณภาพการบริการและพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าบัตรเครดิต ในกรุงเทพมหานคร”. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot Business Journal 3 (2):125-40. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/3777.