อุ้มสิน ณัฐพล. 2013. “ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสุขภัณฑ์วิเทรียสไชน่าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร”. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot Business Journal 3 (2):112-24. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/3776.