Loykulnanta, Sirinuch Loykulnanta, and Sunisa Khongkeaw. 2021. “อิทธิพลของปัจจัยแรงกดดัน 5 ประการที่ส่งผลต่อความสามารถ ในการแข่งขันของสถาบันสอนภาษาต่างประเทศในภาคใต้”. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot Business Journal 12 (1):38-56. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/13953.